Stadgar

SUF:s stadgar

Antagna vid årsmöte 1983, ändrade 1995, 1996 och 2009

1 Namn

Svensk Utlandsundervisnings Förening, SUF, för alla som bedriver svensk utlandsundervisning.


2 Ändamål

SUF har till syfte att

 • företräda, tillvarata och främja gemensamma intressen och önskemål för alla som är verksamma inom svensk undervisning för utlandssvenska barn och ungdomar;

 • informera om verksamhet som bedrivs av alla som arbetar med svensk undervisning utomlands;

 • främja svensk undervisning av utlandssvenska barn och ungdomar genom att t ex samordna information i gemensamma angelägenheter och genom att verka som remissinstans.


3 Medlemskap

Till medlem i SUF kan antas föräldraförening eller annan huvudman som anordnar svensk undervisning utomlands samt som stödjande medlem annan enskild eller juridisk person som vill stödja föreningen. Medlemskap erhålls genom erläggande av årlig medlemsavgift och godkännes av föreningens styrelse.


4 Medlemsförteckning

Föreningens styrelse skall föra förteckning över medlemmar, vilka skall redovisas i verksamhetsberättelsen.


5 Utträde

Medlem som önskar utträda ur föreningen anmäler detta skriftligen till föreningens styrelse före nästkommande verksamhetsårs början.


6 Årsmöte

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet.


7 Ombud vid årsmöte

Årsmötet består av föreningens medlemmar samt föreningens styrelse. Varje medlem äger rätt att utse ett ombud till årsmötet.


8 Rösträtt vid årsmöte

Rösträtt vid årsmöte äger ombud och föreningens styrelsemedlemmar; styrelseledamöter deltar dock ej i beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen.

Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt tillkommer föreningens revisorer.

Ombud äger ej rätt att överlåta rösträtt på annan person.


9 Kallelse till årsmöte

Ordinarie årsmöte hålls årligen senast den första september.

Kallelse till årsmöte skall utsändas minst tre månader före årsmötet.


10 Motioner

Motionsrätt tillkommer föreningens medlemmar. Motion skall vara styrelsen tillhanda senast två månader före årsmötet.


11 Årsmöteshandlingar

Motioner med styrelsens yttrande, styrelsens förslag, styrelsens verksamhetsberättelse och revisorernas berättelse jämte dagordning skall finnas tillgänglig hos styrelsen senast 14 dagar före årsmötet.


12 Dagordning för årsmöte

 1. Årsmötets öppnande

 2. Val av ordförande för årsmötet

 3. Anmälan av styrelsens val av sekreterare för årsmötet

 4. Fråga om årsmötets behöriga utlysande

 5. Val av två justeringsmän

 6. Fastställande av röstlängd

 7. Fastställande av dagordning

 8. Styrelsens verksamhetsberättelse

 9. Styrelsens förvaltningsberättelse

 10. Revisorernas berättelse

 11. Fastställande av balansräkning

 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

 13. Motioner och styrelsens förslag

 14. Fastställande av årsavgift

 15. Fastställande av föreningens budget

 16. Val av ordinarie ledamöter och suppleanter

 17. Val av ordförande

 18. Val av revisorer och revisorssuppleanter

 19. Val av valberedning jämte sammankallande

 20. Övriga frågor enligt § 13

 21. Årsmötets avslutande


13 Beslut

I ärenden enligt föredragningslista fattas beslut med enkel majoritet med undantag av §§ 20 och 21.

Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst utom vid personval då lotten avgör.

Övriga frågor som väcks under årsmötet hänskjuts till styrelsen för beredning till kommande årsmöte.


14 Extra möte

Extra möte hålls då styrelsen finner så påkallat eller då minst 1/3 av medlemmarna framställer begäran härom. Även revisorer kan begära utlysande av extra möte. Vid extra möte kan endast de frågor behandlas vilka påkallat utlysande av detsamma. Kallelse med angivande av tid och plats utskickas till medlemmarna senast två månader före det extra mötet.


15 Styrelse

Föreningens styrelse består av fem ledamöter jämte två suppleanter.

Mandattid för ordinarie ledamot är två år. Suppleanter väljs för ett år.

Bland styrelsens ledamöter utser årsmötet ordförande för ett år i taget.


16 Sammanträden

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Styrelsen är beslutsmässig om samtliga är kallade och minst tre är närvarande. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.


17 Firmateckning

Föreningens firma tecknas på det sätt som styrelsen beslutar.


18 Revisorer

Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall granskas av två revisorer vilka, jämte två suppleanter, utses av årsmötet.


19 Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår omfattar tiden 1 maj – 30 april.


20 Stadgeändring

Beslut om ändring av dessa stadgar kan endast fattas av ordinarie årsmöte. För förslagets antagande fordras 2/3 majoritet av vid årsmötet avgivna röster.


21 Upplösning

Beslut om upplösning av föreningen skall ske vid två på varandra följande årsmöten. För förslagets antagande fordras 2/3 majoritet av avgivna röster vid båda dessa årsmöten.

Upplöses föreningen skall tillgängliga medel disponeras i enlighet med föreningens syfte.